Jabatan sumber manusia kini sudah menjadi rakan kongsi strategik sesebuah entiti perniagaan. Dengan meningkatkatnya status jabatan ini dalam sesebuah organisasi, pastinya bidang ini memikul cabaran yang lebih besar. Lebih-lebih lagi dalam persekitaran dunia perniagaan yang sengit dengan persaingan. Jadi, peranan yang dimainkan oleh pengurusan sumber manusia tidak hanya tertumpu di peringkat taktikal atau operasional sahaja malah terlibat di peringkat strategik.

Wright dan Snell (2005) memberikan tiga cabaran yang dihadapi oleh jabatan sumber manusia di bawah kata kunci nilai (value) iaitu penciptaan nilai (value creation), penyampaian nilai (value delivery), dan mengekalkan nilai-nilai (living values). Nilai sememangnya penting dalam sesebuah persaingan. Nilai akan memberikan perbezaan antara satu organisasi dengan organisasi yang lain.

1. Penciptaan nilai

Sebuah entiti perniagaan perlu mencipta nilai dalam perniagaan dengan mengambil kira faktor luaran organisasi iaitu ekonomi, sosial, dan, teknologi yang mempengaruhi persaingan industri yang dijalankan. Salah satu impak yang besar ke atas perniagaan adalah impak globalisasi. Pasaran yang semakin terbuka luas menyebabkan pengurusan sumber manusia organisasi perlu mengadaptasikan fungsi ini dengan setiap perubahan. Keputusan untuk berubah adalah satu keperluan bagi memastikan organisasi mempunyai nilai yang tersendiri dan berbeza dengan pesaingnya. Walaubagaimanapun setiap keputusan berkaitan pengurusan sumber manusia yang dibuat perlulah diselarikan dengan matlamat jangka panjang sesebuah organisasi. Prioriti dalam membuat keputusan mestilah didasarkan kepada matlamat jangka panjang dan tidak hanya mementingkan matlamat jangka pendek sehingga memperjudikan masa hadapan perniagaan. Sebagai contoh, apabila sesebuah perniagaan mahu bersaing dari sudut harga, pelaksanaannya perlu mengambil kira faktor sumber manusia. Sekiranya keputusan untuk mengurangkan kos dibuat, pihak pengurusan perlulah mengambil langkah yang tidak memberikan implikasi yang buruk kepada sumber manusia. Serentak dengan itu juga matlamat jangka panjang organisasi perlu dipentingkan. Itulah yang menjadi cabaran kerana tanpa pemahaman yang jelas tentang perniagaan organisasi, pihak pengurusan sumber manusia mungkin akan akan membuat keputusan yang akan menjejaskan matlamat jangka panjang organisasi.

2. Penyampaian nilai

Cabaran juga adalah dalam menyampaikan nilai yang dimiliki oleh pihak pengurusan sumber manusia. Oleh kerana hasil fungsian sumber manusia tidak dapat dilihat, maka banyak pihak yang tidak jelas dengan sumbangan bidang ini. Kebiasaanya hasil yang ditonjolkan oleh bidang sumber manusia dapat dilihat dalam jangka masa yang panjang.

3. Mengekalkan nilai

Mengekalkan nilai bermaksud pihak pengurusan sumber manusia bukanlah sekadar menerima dan melaksanakan arahan daripada pihak atasan akan tetapi menjaga dan mengawal organisasi agar organisasi kekal dan berjaya pada masa hadapan. Untuk menggalas cabaran ini sememangnya sangat susah oleh kerana organisasi mula berpusatkan kos dan menuntut lebih akauntabiliti daripada pihak pengurusan sumber manusia.

Sekiranya pihak pengurusan sumber manusia gagal untuk menjaga dan membimbing organisasi, organisasi akan gagal dalam kewangan, strategik, perundangan, dan moral. Ini kerana keterlibatan para pekerja wujud dalam setiap aspek yang memberi kesan kepada perniagaan. Sebagai contohnya, amalan sumber manusia di sesebuah organisasi perlulah mematuhi peraturan yang telah ditetapkan kerana sekiranya didapati berlaku pelanggaran hah-hak pekerja, ini akan menjejaskan imej organisasi. Selain itu isu kepelbagaian di tempat kerja juga memerlukan pihak sumber manusia menangani pelbagai isu. Sebagai contohnya yang berkaitan dengan hak-hak pekerja asing. Pihak pengurusan sumber manusia perlu bersikap adil dan memastikan tidak wujud diskriminasi terhadap pekerja asing. Sekiranya berlaku ketidakadilan, hal ini juga akan menjejaskan organisasi.

Jadi, berdasarkan cabaran-cabaran yang dijelaskan menunjukkan bahawa pihak pengurusan sumber manusia berhadapan dengan banyak cabaran bagi memastikan organisasi bernilai, kekal berdaya saing dan mencapai matlamat. Walaubagaimanapun, jabatan-jabatan fungsian lain dalam sesebuah organisasi juga seharusnya peka dan tidak menyerahkan setiap perkara kepada pihak pengurusan sumber manusia sahaja.

Rujukan

Wright,P.M., Snell,S.A., (2005) Partner or guardian? HR’s challenge in balancing value and values. Human Resource Management, , Vol.44, No.2, Pp.177-182

0 comments:

Post a Comment

About